Tietoa killasta

Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry eli OLTO on vuonna 1993 perustettu ainejärjestö, jonka tehtävänä on toimia lääketieteen tekniikasta kiinnostuneiden opiskelijoiden yhdyslinkkinä Oulun yliopistossa. OLTO pyrkii toiminnallaan ylläpitämään yhteyksiä niin alan yrityksiin ja asiantuntijoihin kuin muihin yliopistoihin ja sisarkiltoihinkin.

Kiltaan kuuluu noin 200 jäsentä, jotka edustavat poikkeuksellisen laajaa kirjoa opiskelijoita ja valmistuneita osaajia lääketieteellisestä, luonnontieteellisestä ja teknillisestä tiedekunnasta sekä tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta. Killan jäseniä yhdistää kiinnostus käyttää osaamistaan lääketieteen tekniikan sovelluskohteisiin ja syventyä jo opinnoissaan lääketieteen tekniikkaan.

Yhteyksiä muihin alan yrityksiin, kiltoihin ja asiantuntijoihin pyritään ylläpitämään muun muassa osallistumalla alan tapahtumiin (mm. Lääketieteellisen Fysiikan ja Tekniikan päivä eli LFT-päivä) ja seminaareihin. OLTO pyrkii järjestämään myös yritysesittelyjä ja työelämäiltoja, jotta lääketieteen tekniikan yritykset tulisivat tutummiksi alan opiskelijoille. Killan vaalikokous kutsuu killan oltermanniksi yhdeksi vuodeksi kerrallaan Oulun yliopiston opettajan, joka on toimillaan osoittanut aktiivista lääketieteen tekniikan alan kehittämistä ja tukemista. Oltermannin tehtävänä on tukea killan toimintaa sekä toimia yhdyssiteenä killan ja yliopiston henkilökunnan välillä.

OLTOn toiminta on kehittynyt huimasti viime vuosien aikana. Eri tiedekunnista tuleviin lääketieteen tekniikan opiskelijoihin tutustutaan kiltahuoneen lisäksi sauna- ja leffailloissa sekä liikunnan merkeissä liikuntavuorolla. Näiden lisäksi OLTO järjestää mm. sitsejä ja useita yleisiä tapahtumia yhteistyönä toisten kiltojen kanssa. OLTOn isoin ja hienoin tapahtuma on viiden vuoden välein järjestettävät vuosijuhlat. Vuosijuhlien lisäksi OLTOa on juhlistettu vuosijuhlasitseillä ensimmäisen kerran vuonna 2015 OLTO 22 -vuosijuhlasitseillä. OLTO 24 -vuosijuhlasitsit järjestetään syksyllä 2017.

OLTO on hyvinvointitekniikan opiskelijoille ensisijainen ainejärjestö. Kaikki alan opiskelijat ja alasta kiinnostuneet voivat liittyä jäseniksi riippumatta siitä, kuuluuko jo johonkin toiseen ainejärjestöön. Liittyminen on ilmaista. Jäsenille tiedotetaan killan tapahtumista ja muista tärkeistä asioista sähköpostilistan, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta sekä killan ilmoitustaululla.

 

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Oulun lääketieteen tekniikan opiskelijat ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

2 § Killan tarkoitus

Killan tarkoituksena on toimia Oulun yliopiston lääketieteen tekniikan opiskelijoiden yhdyssiteenä.

Kilta pyrkii toiminnallaan herättämään ja ylläpitämään jäsentensä harrastusta ammatillisiin, sivistyksellisiin ja yleisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, sekä pyrkii vaikuttamaan lääketieteen tekniikan opetuksen ja tutkimuksen laadulliseen, sekä määrälliseen kehittämiseen. Kilta ajaa jäsentensä etuja yliopistossa ja ammatillisissa yhteisöissä sekä pitää yllä suhteita muihin, erityisesti saman alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä yrityksiin.

3 § Killan toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta harjoittaa jäsentensä ammatillisen ja yhteiskunnallisen tietouden lisäämiseksi koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Kilta voi välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta opintomateriaalia, järjestää opintoretkiä ja harjoittelupaikkoja, ylläpitää kerhoja ja harrastuspiirejä, järjestää urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä huvi- ja kulttuuritilaisuuksia. Kilta voi toimintansa tukemiseksi kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa arpajaistoimintaa, järjestää myyjäisiä, maksullisia huvitilaisuuksia ja muita samantapaisia tempauksia.

Kilta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisen kiinteistön tai muun toimitilan sekä kiinteää tai irtainta omaisuutta.

4 § Killan kotipaikka ja kieli

Killan kotipaikka on Oulun kaupunki ja killan virallinen kieli on suomi.

5 § Yhteydet muihin yhteisöihin

Kilta on yhteistyössä Oulun yliopiston Ylioppilaskunnan, Oulun teekkariyhdistyksen, Humanistisen killan, Lääketieteellisen killan sekä OLUT ry:n kanssa.

KILLAN JÄSENET

6 § Killan jäsenet

Killan varsinaiset jäsenet: Killan varsinaisia jäseniä ovat kaikki §2 mainitut opiskelijat, joiden jäsenhakemuksen killan hallitus on hyväksynyt.

Killan seniorijäsen: Killan varsinaisen jäsenen suoritettua ylemmän korkeakoulu- tutkinnon hänestä tulee killan seniorijäsen.

Killan kannatusjäsenet: Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka killan tukemiseksi suorittaa killan vaalikokouksen määräämän vuotuis- tai ainaiskannatusjäsenmaksun.

Killan kunniajäsenet: Kilta voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, jolle se haluaa osoittaa kunnioitustaan.

7 § Jäsenten oikeudet

Kaikilla killan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus killan kokouksessa. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia killan kokouksessa ovat ainoastaan varsinaiset jäsenet.

8 § Jäsenen eroaminen

Killan jäsenen, joka haluaa erota killasta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi, jolloin hänet katsotaan eronneeksi killasta ilmoituksen tekemisestä lukien.

9 § Jäsenen erottaminen

Killan kokous voi nuhdella sopimattomasti käyttäytyvää jäsentä. Killan kokous voi 3/4 äänten enemmistöllä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella on huomattavasti vahingoittanut kiltaa.

10 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä, seniori- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kannatusjäseniltä peritään killan vaalikokouksen vuosittain määräämä vuotuis- tai ainaiskannatusjäsenmaksu.

KILLAN KOKOUKSET

11 § Killan kokous

Päätösvaltaa killassa käyttää killan kokous. Killan sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosikokous ja vaalikokous.

12 § Kokouskutsu

Killan hallitus kutsuu koolle killan kokouksen. Kokouskutsun on oltava nähtävänä killan ilmoitustaululla vähintään seitsemän päivän ajan ennen kokousta.

Killan virallisen ilmoitustaulun määrittelee killan vaalikokous vuodeksi kerrallaan.

Kokouskutsussa on oltava liitteenä kokouksen asialista. Sääntömääräiset asiat on aina mainittava kokouskutsussa.

Jos kokouksen asialistalla on tärkeä taloudellinen kysymys, kunniajäseneksi kutsuminen, henkilövaali, toimesta tai killasta erottaminen, sääntöjen muuttaminen, killan purkaminen, kiinteän omaisuuden ostaminen, myyminen tai kiinnittäminen tai samalla toimikaudella tehdyn päätöksen tarkastaminen, on mainittava kokouskutsussa.

13 § Killan kokouksen päätösvalta

Sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu kokous on päätösvaltainen.

14 § Killan vuosikokous

Killan vuosikokous on pidettävä helmi- tai maaliskuun aikana. Vuosikokouksessa:

 • 1.esitetään edellisen toimikauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
 • 2.päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • 3.käsitellään muut mandolliset asiat.

15 § Killan vaalikokous

Killan vaalikokous on pidettävä marraskuun ensimmäisen ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana. Vaalikokouksessa:

 • 1) valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi,
 • 2) valitaan sihteeri, rahastonhoitaja ja tiedotusvastaava ja opintovastaava,
 • 3) määritellään hallituksen jäsenten toimenkuvat seuraavaksi toimikaudeksi huomioiden 20 § määräykset,
 • 4) valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi,
 • 5) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi,
 • 6) päätetään kannatusjäsenmaksuista,
 • 7) päätetään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmasta,
 • 8) päätetään seuraavan toimikauden tulo- ja menoarviosta,
 • 9) määritellään toimihenkilöiden toimenkuvat seuraavaksi toimikaudeksi,
 • 10) valitaan toimihenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi.
 • 11) kutsutaan oltermanni seuraavalle vuodelle.
 • 12) käsitellään muut mandolliset asiat.
 • 13) killan virallisen ilmoitustaulun määrittely.

16 § Killan ylimääräinen kokous

Killan hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle killan kokouksen. Killan kokous on myös kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) killan äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten kirjallisesti killan hallitukselta vaatii. Killan kokous on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä.

17 § Asian käsittely

Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia jätetään pöydälle, jos kymmenesosa, kuitenkin vähintään viisi läsnä olevista äänivaltaisista jäsenistä sitä vaatii. Henkilövaalia ei voida lykätä. Asia, joka edellisen kohdan mukaan olisi jätettävä pöydille voidaan käsitellä kiireellisenä heti, jos asia on ollut mainittuna kokouskutsussa ja kokous 3/4 enemmistöllä niin päättää. Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan ottaa käsitellätäväksi, jos kokous yksimielisesti siihen suostuu, ottaen kuitenkin huomioon sääntöjen 12§ ja yhdistyslain 23§ määräykset. Äänestys kokouksessa toimitetaan avoimesti, ellei vähintään kaksi jäsentä vaadi umpilipuin tapahtuvaa äänestystä. Valtakirjalla ei saa äänestää. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi henkilövaalissa arpa.

18 § Kokouksen pöytäkirja

Killan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajiksi valittua kokouksen äänivaltaista osanottajaa. Pöytäkirjantarkastajat eivät voi toimia ääntenlaskijointa. Killan kokouksissa pidetään osanottajalistaa, joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

YHDISTYKSEN HALLITUS

19 § Hallituksen puheenjohtaja

Vaalikokouksessa valitaan killan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös killan puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajan tehtävänä on:

 • 1) johtaa killan toimintaa,
 • 2) valvoa killan kokousten ja hallituksen kokousten päätösten täytäntöönpanoa, sekä
 • 3) johtaa puhetta hallituksen kokouksissa ja killan kokouksissa lukuunottamatta kokouksia, joissa päätetään tilintarkastajien valitsemistesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta tai vastuuvapauden myöntämisestä sikäli kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

20 § Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotusvastaava, opintovastaava, sekä 2-5 muuta jäsentä. Jäsenten määrän päättää vaalikokous.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Sihteeri tai hänen poissaollessaan joku hallituksen jäsen pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa. Sihteeri pitää pöytäkirjaa myös killan kokouksissa. Sihteeri huolehtii killan kirjeenvaihdosta ja arkistosta.

Tiedotusvastaava huolehtii tiedotuksesta jäsenistölle ja sidosryhmille ja toimii samalla killan lehden päätoimittajana.

Rahastonhoitaja hoitaa killan taloutta, kirjanpitoa ja kalustoluetteloa. Rahastonhoitaja laatii ehdotuksen seuraavan toimikauden tulo- ja menoarvioksi. Ehdotus on jätettävä killan hallitukselle viikkoa ennen vaalikokousta. Rahastonhoitajan tulee tilikauden päätyttyä antaa tilit päätettyinä hallitukselle viimeistään helmikuun aikana ja muulloinkin joko toimesta erotessaan tai killan hallituksen sitä vaatiessa.

Opintovastaava hoitaa opiskeluun liittyviä kysymyksiä ja valmistelee aloitteita opiskelun tarkoituksenmukaiseksi kehittämiseksi.

21 § Hallituksen tehtävät

Killan hallituksen tehtävänä on:

 1. valvoa killan etua ja mainetta,
 2. toimia killan toimeenpanevana elimenä,
 3. laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmaksi,
 4. laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden talousarvioksi,
 5. laatia ja esittää vaalikokoukselle ehdotus seuraavan toimikauden hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden toimenkuviksi,
 6. laatia ja esittää toimintakertomus toimikaudestaan seuraavan vuoden vuosikokoukselle,
 7. valmistella muut kiilan kokouksissa käsiteltävät asiat,
 8. asettaa tarvittaessa toimikuntia,
 9. hyväksyä killan uudet jäsenet kunniajäseniä lukuun ottamatta ja pitää killan jäsenistä jäsenrekisteriä,
 10. valita ehdokkaat luottamustoimiin

22 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen tulee kokoontua vähintään kerran kuukaudessa poislukien kesä-, heinä-, ja elokuu. Kokouskutsun tulee olla esillä killan ilmoitustaululla viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä

Yhdistyksen hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtakirjalla ei saa äänestää.

23 § Hallituksen jäsenen erottaminen

Killan kokous voi 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä erottaa hallituksen jäsenen. Hallituksen jäsenen erottamisen käsittely on mainittava kokouskutsussa. Uusi hallituksen jäsen on valittava killan kokouksessa, joka on pidettävä viimeistään kahden viikon kuluttua edellä mainitusta kokouksesta.

24 § Killan toimihenkilöt

Killalle voidaan valita toimihenkilöitä killan kokouksen niin päättäessä. Toimihenkilön/henkilöt valitsee killan kokous. Killan kokous voi antaa toimihenkilöiden valinnan myös hallituksen päätettäväksi.

YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

25 § Killan toimi- ja tilikausi

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

26 § Killan nimenkirjoitusoikeus

Killan nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla yhdessä varapuheenjohtajan tai rahastonhoitajan kanssa.

27 § Killan oltermanni

Killan vaalikokous kutsuu killan oltermanniksi yhdeksi vuodeksi kerrallaan Oulun yliopiston opettajan, joka on toimillaan osoittanut aktiivista lääketieteen tekniikan alan kehittamistä ja tukemista. Oltermannin tehtävänä on tukea killan toimintaa sekä toimia yhdyssiteenä killan ja yliopiston henkilökunnan välillä.

28 § Tunnukset

Killan tunnuksia ovat:

 1. varsinaisilla ja seniorijäsenillä hopeinen kiltamerkki,
 2. killan hallituksen jäsenillä kultainen kiltamerkki,
 3. oltermannilla oltermannin sauva.

29 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväkyttävä vähintään 3/4 enemmistöllä kahdessa perättäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi viikkoa.

30 § Killan purkaminen

Killan purkamista koskeva päätös on hyväksyttävä vähintään 3/4 enemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään kaksi viikkoa.

31 § Varojen jako purkautumistilanteessa

Killan purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi on killan jäljelle jäävät varat luovutettava toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai sen puuttuessa Oulun yliopistolle.